کانال تلگرام مادران جایگزین
👆 ورود به این کانال

توضیحات :
نعمت فرزندارجمله موهبت های زیبای خداوندبه خانواده است.متاسفانه وبه دلایل مختلف بعضیهاازداشتن چنین نعمتی که شیرینی زندگی محسوب میشوندمحروم بوده واین مقوله درجامعه ماکه براساس تعالیم وآموزه های دینی بسیاربه ارکان مقدس خانواده بهامیدهندبعضاموجب بروزناهنجاریهای اخلاقی ورفتاری میگردد.
یکی ازراههای برخورداریازنعمت فرزنددریافت تخمک اززنان بارور وکشت آن در رحم البته ضمن لقاح بااسپرم شوهرزن نابارورمیباشد.
موضوعی که حرمت شرعی واحکام فقهی آن پس ازمدتهابحث وبررسی های کارشناسی ازنظرمذهبی وپزشکی،تعیین وراه مناسبی راپیش پای خانواده های علاقمندگذاشته است.
روش دیگراهدارحم جایگزین یاهمان رحم اجاره ای میباشد که درآن خانم اهداکننده درنقش حامل جنین خانواده نابارور قرارمیگیردوپس ازتولدنوزادآن رادراختیاروالدین اصلی قرارمیدهد...
این کانال براساس نیات انساندوستانه وبااستعانت ازخداوندمتعال درپی ایجادسهولت برای ارتباط وآشنایی بین علاقمندان به اهداودریافت تخمک ورحم است.
البته واژه اهدالزومابه معنای مجانی بودن این لطف ازسوی اهداکننده تخمک ورحم نبوده وقاعدتاوبراساس توافق منصفانه وطبق عرف وکوتاه کردن راه، گیرنده واهداکننده میتوانندنسبت به تعیین هزینه هامبادرت نمایند...


آدرس کانال : rahemejaree@


دسته : کانال های اجتماعی تلگرام

اینا رو هم ببینید